H νοοτροπία έχει αλλάξει, αλλά ο ουρανός δεν είναι (ακόμη) ενιαίος

H νοοτροπία έχει αλλάξει, αλλά ο ουρανός δεν είναι (ακόμη) ενιαίος

Οι εναέριες μεταφορές αποτελούν σημαντική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, στο μέτρο που προωθούν την κινητικότητα προσώπων και αγαθών, λειτουργώντας παράλληλα ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Είναι όμως εμφανές ότι η ενιαία αγορά στην Ευρώπη δεν έχει ακόμη δρέψει τα οφέλη ενός ενιαίου  ευρωπαϊκού ουρανού. To γιατί θα το αναλύσουμε εν συντομία παρακάτω , ενω παράλληλα θα σας παρουσιάσουμε μια Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύθηκε περίπου πριν δύο χρόνια. Το Ευρωπαικό Ελεγκτικό Συνέδριο πάντως , με νεότερη έκθεσή του,  διαπιστώνει εκπληκτικά αποτελέσματα για ττις αεροπορικές μεταφορές , καθώς το 2018 , η εναέρια κυκλοφορία στην Ευρώπη κατέγραψε το ιστορικό ρεκόρ των 11 εκατομμυρίων πτήσεων, που ισοδυναμεί κατά  μέσο όρο με περίπου 30 000 πτήσεις ημερησίως. Μάλιστα κατά τις ημέρες αιχμής, στον ευρωπαϊκό ουρανό εκτελούνται έως και 37 000 πτήσεις! Για λόγους ασφάλειας και αποδοτικότητας των ροών εναέριας κυκλοφορίας αυτών των επιπέδων, όλοι συμφωνούν οτι είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα άρτιο σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (Air Traffic Management, ATM).

Στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας συμμετέχουν, αφενός, φορείς εδάφους (φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, μετεωρολογικές υπηρεσίες, αερολιμένες και ο διαχειριστής δικτύου) και, αφετέρου, χρήστες του εναέριου χώρου (κυρίως εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, αλλά και η ιδιωτική και η γενική αεροπλοΐα και ο στρατιωτικός τομέας). Η ATM διασφαλίζει τον διαχωρισμό των αεροσκαφών, με στόχο την ασφαλή, αποδοτική και ταχεία ροή της εναέριας κυκλοφορίας και, παράλληλα, την παροχή αεροναυτικών πληροφοριών στους χρήστες του εναέριου χώρου (π.χ. βοηθήματα αεροναυτιλίας ή μετεωρολογικές πληροφορίες).

Η πρωτοβουλία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (ΕΕΟ) για τη βελτίωση της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην ΕΕ ανταποκρίθηκε σε μια υπαρκτή ανάγκη και προήγαγε το πνεύμα αποδοτικότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία δημοσιεύθηκε στις 30-11-2017, η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου εξακολουθούσε να είναι ακόμη κατακερματισμένη και η ιδέα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού δεν έχει ακόμη πραγματωθεί. Ωστόσο η χρηματοδότηση της ΕΕ για τις τεχνικές συνιστώσες του ΕΕΟ ανερχόταν σε 730 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να αυξηθεί σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020.

Προκειμένου να εξετάσουν την πρωτοβουλία, οι ελεγκτές,  τα προηγούμενα χρόνια επισκέφθηκαν κρατικές υπηρεσίες, παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας και εθνικές εποπτικές αρχές σε πέντε κράτη μέλη (Ισπανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από τον πολιτικό, τον επιχειρησιακό και τον βιομηχανικό χώρο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η ανάληψη της πρωτοβουλίας του ΕΕΟ ήταν δικαιολογημένη, αφ’ ης στιγμής η διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη έβρισκε πρόσκομμα στα εθνικά μονοπώλια και τον κατακερματισμό. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, τα αεροναυτιλιακά τέλη δεν είχαν μειωθεί σημαντικά και οι καθυστερήσεις που σχετίζονταν με την εναέρια κυκλοφορία παρουσιαζαν και αύξηση. Τα τρέχοντα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου παρείχαν ουσιαστικά ένα βήμα συνεργασίας μεταξύ συμφεροντούχων (stakeholders)  από γειτονικά κράτη, αλλά δεν κατάφεραν να εστιάσουν αποτελεσματικά στον κατακερματισμό σε επίπεδο διαχείρισης εναέριου χώρου, παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας εξοπλισμού. Η άσκηση του εποπτικού ρόλου των εθνικών εποπτικών αρχών – απ’ οτι διαπιστώνουν οι ελεγκτές- προσκρούει στο γεγονός ότι δεν είναι πάντοτε ανεξάρτητες, ενώ ορισμένες φορές δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Οι ελεγκτές επεσήμαναν επίσης, ότι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ως προς τους στόχους επιδόσεων έχει αποδειχθεί δυσχερής, ιδίως στους τομείς της ικανότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Επιπλέον, ορισμένοι δείκτες δεν αποτυπώνουν σημαντικές πτυχές των επιδόσεων. Πάντως χάρη στον τεχνολογικό πυλώνα της πρωτοβουλίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (το έργο SESAR), επετεύχθη η μεταμόρφωση ενός μέχρι πρότινος κατακερματισμένου περιβάλλοντος έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) σε ένα καλύτερα συντονισμένο περιβάλλον. Από την αρχική σύλληψη του έργου μέχρι σήμερα, ο ρόλος της ΕΕ έχει εξελιχθεί όσον αφορά το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος της χρηματοδότησης, τα οποία διευρύνθηκαν σημαντικά συν τω χρόνω. Η προθεσμία για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών του SESAR όσον αφορά τις επιδόσεις μετατέθηκε πλέον για το 2035, αντί για το 2020, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Οι ελεγκτές διατυπωσαν σειρά συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού, και συγκεκριμένα συνιστούσαν:

  • να αναθεωρήσει τις επιδιώξεις υψηλού επιπέδου της πρωτοβουλίας ΕΕΟ,
  • να αναλύσει άλλες επιλογές πολιτικής για την άμβλυνση του κατακερματισμού και να αναδείξει σε προτεραιότητα τις λύσεις Ε&Α που μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα,
  • να διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία των εθνικών εποπτικών αρχών,
  • να εξορθολογίσει τον μηχανισμό επιδόσεων και να επανεξετάσει μερικούς από τους βασικούς δείκτες του,
  • να επανεξετάσει τη δομή στήριξης της ΕΕ για την Ε&Α, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του ΕΕΟ,
  • να ενισχύσει τη λογοδοσία της Κοινής Επιχείρησης SESAR.

Μολονότι χειρίζεται με ασφάλεια έναν πρωτοφανή αριθμό πτήσεων, το σύστημα ΑΤΜ δεν είναι πάντα σε θέση να ικανοποιήσει στο σύνολό τους τα αιτήματα των  χρηστών του εναέριου χώρου.Περίπου 920 εκατομμύρια επιβάτες και 15 εκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων μετακινήθηκαν από και προς αερολιμένες της ΕΕ το 2015. Την ίδια χρονιά, σχεδόν 10 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν στον ευρωπαϊκό ουρανό. Για την ασφαλή και αποδοτική ροή της κυκλοφορίας αυτής απαιτείται η συνδρομή της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ), η οποία εξυπηρετεί τρεις βασικές λειτουργίες: τη διασφάλιση του διαχωρισμού των αεροσκαφών, την εξισορρόπηση μεταξύ της παροχής της ΑΤΜ και της ζήτησης για πτήσεις και την παροχή αεροναυτικών πληροφοριών σε χρήστες του εναέριου χώρου.

Ενιαίος ευρωπαϊκός -SR_SES_EL

Για την ιστορία αναφέρουμε οτι η πρωτοβουλία του ΕΕΟ δρομολογήθηκε επισήμως το 2004 και περιβλήθηκε με τον καιρό από ένα κανονιστικό πλαίσιο, αποτελούμενο από σύνολο κοινών για όλη την ΕΕ κανόνων για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας, την παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση του εναέριου χώρου και τη διαλειτουργικότητα εντός του δικτύου. Το συγκεκριμένο πλαίσιο συνδέεται με ένα πρόγραμμα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, το έργο SESAR, και υποστηρίζεται από οικονομικά κίνητρα. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο μου σε αυτό το λίνκ

Η ειδική έκθεση αριθ. 18/2017, με τίτλο «Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: η νοοτροπία έχει αλλάξει, αλλά ο ουρανός δεν είναι ενιαίος», είναι διαθέσιμη παρακάτω .

Δείτε επίσης και την νεότερη Έκθεση του Ευρωπαικού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2019 με τίτλο ” Παρότι η κανονιστική ρύθμιση της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας απέφερε προστιθέμενη αξία, η χρηματοδότηση ήταν σε μεγάλο βαθμό περιττή”

Οι φοιτητές του ΤΗΜΟ στο Υπ. Παιδείας-4 Δεκεμβρίου 2019

Οι φοιτητές του ΤΗΜΟ στο Υπ. Παιδείας-4 Δεκεμβρίου 2019

Το μεσημέρι της Τετάρτης 4 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η συνάντηση των φοιτητών του ΤΗΜΟ και αρμόδίων φορέων της Κεφαλονιάς στο υπουργείο Παιδείας με τον υφυπουργό κύριο Διγαλάκη Παρόντες στη συζήτηση ήταν ο βουλευτής του νομού κ Παναγής Καππάτος ο δήμαρχος Ληξουρίου Γιώργος Κατσίβελης, ο περιφερειακός σύμβουλος Σπύρος Γαλιατσάτος και ο δημοτικός σύμβουλος Διονύσης Αραβαντινός. Τους φοιτητές εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του συλλόγου Κολυδάς Δημήτρης και η αντιπρόεδρος Νίκη Σκουμπούρη.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Ο Υφυπουργός άκουσε με προσοχή τα αιτήματα που του έθεσαν όλοι οι παριστάμενοι. Επίσης ενημερώθηκε πλήρως για την κατάσταση αυτή τη στιγμή τμήματος τεχνολογίας ήχου.

Οι φοιτητές και οι φορείς του νησιού μετέφεραν στον υφυπουργό το αίτημα για την επαναλειτουργία του Τμήματος τεχνολογίας ήχου στο Ληξούρι και παράλληλα εξέφρασαν τις ανησυχίες τους όσον αφορά στη στάση της πρυτανείας και του Ιονίου πανεπιστημίου. Ο Υφυπουργός είπε ότι πλέον για την τύχη των τμημάτων θα αποφασίσει Ανεξάρτητη Αρχή η οποία έχει δημιουργηθεί και έδειξε να καταλαβαίνει πλήρως ότι είναι ένα αίτημα δίκαιο το οποίο πρέπει να τύχει ανάλογης μεταχείρισης αφού τα στοιχεία που του κατέθεσαν τόσο με φωτογραφικό υλικό από τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Τμήματος τεχνολογίας ήχου όσο και από τις αξιολογήσεις οι οποίες είχαν γίνει στο παρελθόν ήταν αδιάσειστα και έδειξε να τα λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

 

Στο Υπουργείο Παιδείας κατεβαίνουν οι φοιτητές του ΤΗΜΟ

Στο Υπουργείο Παιδείας κατεβαίνουν οι φοιτητές του ΤΗΜΟ

Tην διαμαρτυρία τους για το κλείσιμο του ΤΗΜΟ στο ΛΗΞΟΥΡΙ πρόκειται να εκφράσουν αύριο Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 οι φοιτητές του τμήματος στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο υπουργείο Παιδείας.

Οι φοιτητές που αγωνίζονται για την επανίδρυση του τμήματος, μετά ειδικά και από την ανακοίνωση για την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Εθνομουσικολογίας που θα λειτουργούσε στους ίδιους χώρους, έχουν δώσει ραντεβού στις 4 Δεκεμβρίου 2019, στις 11 το πρωί, έξω από το υπουργείο Παιδείας και καλούν όσους θέλουν να στηρίξουν τον αγώνα τους να δώσουν το «παρών».

Σαν γονιός στήριξα και θα συνεχίζω να στηρίζω το παιδί μου στις επιλογές του για τις σπουδές του , το μέλλον του , για τα όνειρά του. Κάνω τα αυτονόητα.

Παρακαλώ το Υπουργείο Παιδείας και την σημερινή Κυβέρνηση -που πιστεύει στην Αριστεία  να σεβαστεί εμπράκτως το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών μας και να τους δώσει την δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους για αυτό που ακριβώς που από την αρχή ήθελαν να σπουδάσουν.Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων. Παρακαλώ με άλλα λόγια την Πολιτεία να τηρήσει αυτό το “συμβόλαιο” τίμιας συμπεριφοράς προς τα παιδιά μας, αλλά και προς εμάς τους γονείς, μέχρι το πέρας των σπουδών και του τελευταίου φοτητή.
Ευχαριστώ .

Θοδωρής Ν. Κολυδάς

 

3 Δεκεμβρίου 1957 -Οταν το χιόνι μέσα στο Βόλο έφτανε το μισό μέτρο

3 Δεκεμβρίου 1957 -Οταν το χιόνι μέσα στο Βόλο έφτανε το μισό μέτρο

Για τον μεγάλο χιονιά στις αρχές του Δεκεμβρίου του 1957 υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες . Βρήκαμε τις αναμνήσεις εκείνων των ημερών από τον Βολιώτη συγγραφέας και λάτρη του πολιτισμού Άρη Βολιώτη, ο οποίος αφηγείται στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ«Ήταν πρώτη του Δεκέμβρη του 1957 όταν έφθασε στον Βόλο ο τότε νέος Μητροπολίτης μας Δαμασκηνός. Η υποδοχή του ήταν μεγαλειώδης με τον κόσμο να έχει ξεχυθεί στους γύρω δρόμους και στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χαιρετώντας τον ερχομό του. Κανείς όμως δεν σκέφθηκε πως πίσω από τον καλό Μητροπολίτη, ακολουθούσε ο χιονιάς, με άγριο παγετό που κάλυψε τα πάντα. Για πολλές ημέρες υπέφερε ο τόπος και ιδιαίτερα το Πήλιο, με αποτέλεσμα ο παγετός να «κάψει» τα αιωνόβια δένδρα της ελιάς. Σε πολλές περιοχές ξεράθηκαν και πέρασαν χρόνια να καρπίσουν πάλι.

Η παρέα μας όμως δεν έχασε ευκαιρία. Πάροδος Μηλεών και το στρωμένο χιόνι μαζεύτηκε για να ζυμώσει ένα χιονάνθρωπο στο μπόι μας. Μόνο καρότο δεν είχαμε για μύτη, αλλά ήταν η αγάπη μας τόση που μας το συγχώρησε!»

Δεκέμβριος 1957. Ο χιονάνθρωπος της παρόδου Μηλεών (αρχείο Αρη Βολιώτη)

Το τραινάκι του Πηλίου φορούσε τότε τον θρυλικό «βαρδαμπόγο» του (ειδικό εκχιονιστικό-προφυλακτήρα-χιονοδιώκτη) και εξορμούσε για το καθημερινό του δρομολόγιο προς τις Μηλιές, μέσα σε βαρύ χιονιά (χιονοθύελλα) , που είχε παραλύσει όλες τις συγκοινωνίες στην περιοχή και είχε αποκλείσει το ορεινό Πήλιο επί ένα μήνα, τον Δεκέμβριο του 1957, καιγοντας ολόκληρη την αγροτική του παραγωγή.

Ήταν ο φοβερός «λευκός όλεθρος», όπως ονομάστηκε από τους ντοπιους, αφού επί ένα μήνα, μόνο το τραινάκι κυκλοφορούσε ακούραστο μεταξύ Βόλου και Πηλίου (Μηλεών), κουβαλώντας εφόδια στους αποκλεισμένους (στην φωτο. στην χιονισμένη οδό Δημητριάδος του Βόλου).

Δόξα και τιμή στον «Ιάσονα», την «Μηλεαί» και το «Πήλιον», τις 3 ηρωικές ατμομηχανές που ανέλαβαν αυτή την σκληρή μάχη και την διεκπεραιώσαν παλληκαρίσια, χάρη και στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του επισης ηρωικού προσωπικού τους…

Πηγή: Η Μαγνησία στο Πέρασμα του χρόνου Facebook-Με κείμενο και φωτογραφία  από το εξαιρετικό βιβλιο-λευκωμα ΤΟ ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ, ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ, εκδοσεις Μιλητος, 2004 των Γ. Νάθενα, Μηλίτσας Καραθάνου

Η μεγάλη βαρυχειμωνιά από τις 2 Δεκεμβρίου 1957

Η μεγάλη βαρυχειμωνιά από τις 2 Δεκεμβρίου 1957

Μπορεί η σημερινή 2α Δεκεμβρίου του 2019 να ξημερώνει σαν μια τυπικά χειμωνιάτικη ημέρα, μετά από μακρύ χρονικό διάστημα ζεστού καιρού και η θερμοκρασία να επανέρχεται σε κανονικά επίπεδα για την εποχή, όμως πριν από 62 χρόνια η ημέρα ήταν η απαρχή μιας μεγάλης βαρυχειμωνιάς για όλη τη χώρα.

Πολικής προέλευσης άεριες μάζες που πριν 3 ημέρες είχαν ξεκινήσει το μακρινό τους ταξίδι από την Βαλτική εγκαταστάθηκαν πάνω από τη Βαλκανική και την χώρα μας και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη να καταγραφούν ως ημέρες μεγάλης βαρυχειμωνιά και έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι. Ο τύπος της εποχής αρχικά έγραφε σε μονόστηλο :

Όταν την επομένη ημέρα αυτή βαρυχειμωνιά έγινε η αιτία να χάσουν την ζωή τους αποτέλεσε πρώτο θέμα στον ημερήσιο τύπο, όπως αποτυπώνεται στο πρωτοσέλιδο της “Ελευθερίας”

Απο την μεγάλη κακοκαιρία βυθίζονται δύο πλοία .

Ο Στρυμώνας πάγωσε , στη Καστοριά η θερμοκρασία έπεσε στους -14 βαθμούς , το χιόνι έφτασε τα 3 μέτρα στο Πήλιο και χιόνισε ακόμη και στα Δωδεκάνησα .

Το χιόνι κάλυψε όλη τη Θεσσαλονίκη από την 1η του μηνός ημέρα Κυριακή .

Πολύ διαφορετικό το δημοσιογραφικό ύφος μιας άλλης εποχής , αλλά και των ανθρώπων , όπου τότε το χιόνι αποτελούσε ευλογία για τις πόλεις, έδινε χαρά στους ανθρώπους και έσπαγε ευχάριστα την μονοτονία της καθημερινότητος. Τότε που ο μέσος Έλληνας αν και ζούσε πολύ πιό δύσκολα,  το χιόνι δεν τον “ξεβόλευε” όπως σήμερα και δεν γκρίνιαζε που ο δρόμος έξω από την πόρτα του μπορεί να παρέμενε για μέρες χιονισμένος και οτι θα έπρεπε να δώσει πολλά χρήματα για να αγοράσει  περισσότερο κάρβουνο για το μαγκάλι του.

Η πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή θα είναι πρόσκαιρη

Πολύ συχνά αυτή την περίοδο την μεταβολή προς αλλαγή του καιρού «μηνάει» κάθε χρόνο στο λαό η γιορτή του αγίου Μηνά, στις 11 Νοεμβρίου, ενώ από σήμερα στη γιορτή του αγίου Αντρέα, το κρύο πραγματικά «αντριεύει». Στις αρχές, του Δεκέμβρη έχουμε τα «Νικολοβάρβαρα» οπότε «κάνει νερά και χιόνια» όπως λέει ο λαός μας, ενώ οι ναυτικοί συμπληρώνουν: «Τ’ αϊ-Νικολοβάρβαρα, κατεβασιές και χιόνια, μπουράσκας και τελώνια». Κάτι τέτοιο  δεν φαίνεται να γίνεται ακριβώς στη χώρα μας. Η πτώση της θερμοκρασίας  θα έρθει , αλλά  θα είναι παροδική , ενω οι πολλές βροχές βρίσκονται ακόμη σε αναμονή.

Η “πολυπόθητη” πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει από αύριο, με ένα πρώτο κύμα που έρχεται από την Ανατολική Ευρώπη. H πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει περισσότερο αισθητή στη κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα .

Οι δύο παραπάνω χάρτες αναφέρονται στην στάθμη των 850 hPa -περίπου σε υψόμετρο 1500 μέτρων- στάθμη από την οποία οι μετεωρολόγοι μπορούν να προσδιορίσουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στην επιφάνεια.

Στο παρακάτω video μπορείτε να παρατηρήσετε την μεταβολή της θερμοκρασίας για το επόμενο δεκαήμερο όπου μπορείτε να διακρίνετε και το δεύτερο κρύο κύμα της ερχόμενης Τετάρτης .

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Σχηματικά παρακάτω έχουμε τονίσει αυτή τη δεύτερη ψυχρή εισβολή .

Συνολικά η πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος θα είναι της τάξεως των 8 με 10 βαθμών Κελσίου.  Απο τους σημερινούς 17 βαθμούς της Φλώρινας τους 16 της Καστοριάς και τους 17 της Κόνιτσας θα πάμε σε μονοφήφιες τιμές με βάση τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ (MIN-MAX)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ TEΤΑΡΤΗΣ (MIN-MAX)

Αξίζει να σημειώσουμε οτι στην Γενική Πρόγνωση 3-7 ημερών της ΕΜΥ γίνεται αναφορά οτι την Τετάρτη δεν θα λείψουν και τα χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά (κυρίως της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Από την Τετάρτη και μετά η θερμοκρασία και πάλι θα ανέβει , όχι όμως στα επίπεδα των θερμοκρασιών που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και θα έχουμε τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια κυρίως τμήματα.

Δείτε την πορεία της θερμοκρασίας στην περιοχή μας στη στάθμη των 850 hPa.

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

 

Ξέρετε ότι …30 Νοεμβρίου 2010 είχαμε μεγάλο κύμα κακοκαιρίας, μετά από πολύ ζέστη !

Ξέρετε ότι …30 Νοεμβρίου 2010 είχαμε μεγάλο κύμα κακοκαιρίας, μετά από πολύ ζέστη !

Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια σε όλη την χώρα επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες που κατά μέσο όρο στη Βόρεια Κρήτη έφτασαν με τους νοτιάδες τους 27 βαθμούς Κελσίου στις 29 Νοεμβρίου 2010.

Παράλληλα όμως ξεκίναγε και ένα τετραήμερο με πολύ έντονες βροχοπτώσεις σε όλη τη χώρα και ειδικά στη βορειοδυτική Ελλάδα , με χαμηλά τα οποία ερχόταν διαδοχικά το ένα πίσω απο το άλλο .

Αυτά τα διαδοχικά χαμηλά προκάλεσαν πλημμύρες στα Γιάννενα από τις 30 Νοεμβρίου εως και τις 4 Δεκεμβρίου με αποτέλεσμα να κλείσει η Εγνατία στο ύψος της πόλης .

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο News247 

 

29 Νοεμβρίου 1951 – Χιόνια στην Αθήνα

29 Νοεμβρίου 1951 – Χιόνια στην Αθήνα

Μια “τυπική” ψυχρή εισβολή στις 29 Νοεμβρίου φέρνει χιόνι κυρίως στα βόρεια της Αττικής . Οι εφημερίδες της εποχής ( Εμπρός ) σε χρονογράφημά τους καταγράφουν το γεγονός.

Για την ενημέρωσή σας , δεν υπήρξε κάτι ακραίο από πλευράς φαινομένων . Ακολουθεί η Reanalysis του σχετικού χάρτη 850 hPa και επιφανείας εκείνης της ημέρας.

Όταν κι εσύ έχεις περάσει βαρυχειμωνιές….

Όταν κι εσύ έχεις περάσει βαρυχειμωνιές….

Οταν στην αναζήτηση για τον μεγάλο χιονιά στις 28  Νοεμβρίου του 1948 σου εμφανίζεται μπροστά σου το δράμα μιας Ελλάδος που σπαραζόταν στη δίνη του Εμφυλίου .Μιάς Ελλάδας που δεν την πλήγωνε μόνο η βαρυχειμωνιά,  αλλά κυρίως ο διχασμός , τον οποίο η δική μας γενιά ήταν τυχερή που δεν έζησε….

Παρότι το ρεπορτάζ της εποχής έμμεσα παίρνει πολιτική θέση και ίσως έχει και άλλο σκοπό,  η δική μου αναφορά στο συγκεκριμένο απόσπασμα παρατέθηκε για να γίνει κατανοητό οτι στην Ελλάδα του 21ου αιώνα , εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες όπως ζούσαν και τα “δικά μας παιδιά” πριν 70 χρόνια στον τόπο μας. Σε παιδιά προσφύγων που και τώρα όπως τότε χρειάζονται φροντίδα και θαλπωρή.

To πέρασμα του Sentinel 2 πάνω απο την Κινέτα

To πέρασμα του Sentinel 2 πάνω απο την Κινέτα

Ο δορυφόρος παρατήρησης της Γης Sentinel-2B, που αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), είναι ένας δορυφόρος που εκτοξεύτηκε πριν 2 χρόνια απο το διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνα, πάνω σε ένα πύραυλο Vega. Αυτός ο βάρους 1,1 τόνων δορυφόρος διαθέτει μια μεγάλη έγχρωμη πολυφασματική κάμερα με οπτικό πεδίο 290 χιλιομέτρων (στο ορατό και στο υπέρυθρο φάσμα), καθώς και άλλα όργανα παρατήρησης υψηλής ανάλυσης, τα οποία θα επεκτείνουν κατά πολύ τις δυνατότητες επιτήρησης του περιβάλλοντος του πλανήτη μας, στο πλαίσιο του φιλόδοξου ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοπέρνικος»

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 25ης Νοεμβρίου ο δορυφόρος βρέθηκε πάνω απο την Αττική και κατέγραψε την αλλαγή του χρώματος της επιφάνειας της θάλασσας από τις απορροές χειμάρρων στην περιοχή της Κινέτας. Ο Sentinel-2A και Sentinel-2B από κοινού καλύπτουν όλες τις επιφάνειες της ξηράς, τα μεγάλα νησιά και τα ύδατα που περιλαμβάνονται ανάμεσα στα γεωγραφικά πλάτη των 84 μοιρών νότια και 84 μοιρών βόρεια.

Η βελτίωση των γεωργικών καλλιεργειών και των αστικών χρήσεων γης, η επιτήρηση των δασών και εν γένει της βιοποικιλότητας, η ανίχνευση της ρύπανσης στην ατμόσφαιρα, στις λίμνες και στις παράκτιες περιοχές, η καταγραφή των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, ηφαίστεια, κατολισθήσεις κ.α.) είναι ανάμεσα στα καθήκοντα που έχουν επιφορτισθεί οι δορυφόροι Sentinel. Η παραπάνω δορυφορική εικόνα που είναι τραβηγμένη σε υπέρυθρο φάσμα αποτυπώνει την κατάσταση που είχε προηγηθεί στην περιοχή με τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018

Στην παραπάνω φωτογραφία διακρίνεται και η ροή του χειμμάρου στην περιοχής της Αγίας Τριάδος στον υδροβιότοπο Βουρκάρι.  Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιτήρησης «Κοπέρνικος» της ΕΕ, που υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA, περιλαμβάνει συνολικά έξι οικογένειες δορυφόρων Sentinel. Οι Sentinel-2 σχεδιάσθηκαν και κατασκευάσθηκαν από μια κοινοπραξία 60 εταιρειών, υπό την καθοδήγηση της Airbus Defence and Space. Το ζευγάρι των Sentinel-2 παράγει περίπου τέσσερα terabytes περιβαλλοντικών δεδομένων κάθε μέρα.

Τα στοιχεία αυτά των δορυφόρων είναι διαθέσιμα για ελεύθερη χρήση από τους επιστήμονες και τις αρχές, ώστε να αξιοποιηθούν όσο γίνεται ευρύτερα.