TOP STORIES Αρθρογραφια Κοινωνία Περιβάλλον & Ενέργεια

Προκήρυξη για 80 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών από Πυροσβεστική και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

[responsivevoice_button voice=”Greek Female”]

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Χημείας, Φυσικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προκηρύσσουν έως ογδόντα (80) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) που οργανώνουν.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (MSc in Analysis and Management of Manmade and Natural Disasters)». Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2020, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α ́/4-8-2017).

Για την παρακολούθηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις ως ακολούθως:

1ηΔόση: Με την εγγραφή

2ηΔόση: Με την έναρξη του β ́ εξαμήνου

3ηΔόση: Με την έναρξη του γ ́ εξαμήνου

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή :

Α) Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ (εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ήομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής)

Β) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας (ιδιαίτερα στελέχη πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας), που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών, οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ο βαθμός του πτυχίου, η συγγένεια του βασικού προπτυχιακού πτυχίου ή διπλώματος με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ., η επαγγελματική εμπειρία, η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, η ύπαρξη άλλου συναφούς πτυχίου ή μεταπτυχιακού, οι συστατικές επιστολές, η γνώση της αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά έως τις 31/8/2020:

1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (http://mandisastermsc.teiemt.gr).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.

4. Για τους τελειόφοιτους: Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.

5. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

6. Δύο (2) φωτογραφίες.

7)Πιστοποιητικόκαλήςγνώσηςτης Αγγλικής ή και άλλων γλωσσών

Συνεκτιμώνται :Α) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

Β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους :

1.Μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στη σελίδα του Mεταπτυχιακού:

http://mandisastermsc.ihu.gr/eapplication/index.php/896431?lang=el2.

Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ.Δ.Π.Μ.Σ.«Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και ΦυσικώνΚαταστροφών»

Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα

3.Ηλεκτρονικώς στo e-mail: mandisaster@ihu.gr

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών : 6/5/2020

Λήξη υποβολής δικαιολογητικών : 31/8/2020

Απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 υποβάλλεται κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΔΔΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφονται αναλυτικά στα ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017 και 3387Β/10-08-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετικήιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., http://mandisastermsc.ihu.gr είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mandisaster@ihu.gr. Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στοτηλέφωνο +302510 462624 (Δεμιρτζή Δέσποινα).

Ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγητής Δημήτριος Εμμανουλούδης

Visited 12 times, 1 visit(s) today
0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *