Ο σχεδιασμός για μια σύγχρονη ΕΜΥ

Μέσα σ’ αυτήν την εβδομάδα ολοκληρώνονται οι προτάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης Προεδρικού Διατάγματος (Οργανισμός –Κανονισμός) της ΕΜΥ, μιας διαδικασίας που ξεκίνησε περίπου πριν από 3 χρόνια , το φθινόπωρο του 2014. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν αναδειχτεί κατά καιρούς διάφορα θέματα τα οποία άλλοτε σχετίζονται με την αξιολόγηση, τις ειδικότητες, το νομικό καθεστώς την ανάπτυξη. Θα καταθέσω για άλλη μια φορά τις απόψεις μου, επισημαίνοντας κάποια σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής στον νέο σχεδιασμό της ΕΜΥ .

  1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

     Το προσωπικό της ΕΜΥ με το παλαιό ΠΔ 161/97 κατηγοριοποιείται τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό προσωπικό . Για την κατηγοριοποίηση αυτή δεν υπάρχουν ενιαία μέτρα αξιολόγησης καθότι το στρατιωτικό προσωπικό  δεν υπάγεται στις κατηγορίες του νόμου 4369/2016, ακόμη και μετά την νέα εγκύκλιο  που αφορά στην ερμηνεία διατάξεων του νόμου 4369 όπου σ’ αυτόν υπάγονται «…οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, των ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ, το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, καθώς και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό….» 

Πέραν αυτού του θέματος, για την ΕΜΥ τίθεται το ζήτημα ότι η κατανομή των προϊστάμενων των Διευθύνσεων και Τμημάτων του παλαιού ΠΔ της αν και προσπαθεί να κρατήσει κάποιες «ισορροπίες» μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, το γεγονός αυτό και μόνο οδηγεί στην τοποθέτηση του προσωπικού βάσει κριτηρίων προέλευσης (στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό) και όχι βάσει ικανοτήτων. Επειδή μάλιστα αυτή η κατανομή αναφέρεται ρητά στο Προεδρικό Διάταγμα , θα αποτελεί πάντα εμπόδιο στη σωστή στελέχωση των Τμημάτων και Διευθύνσεων με προϊστάμενους..     

 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Στο Τμήμα Τηλεπισκόπησης της Διεύθυνσης Α΄ (παλιό τμήμα Α6) αναφέρεται ότι θα προΐσταται πάντα στρατιωτικός, ασχέτως αν η Υπηρεσία διαθέτει στο αντίστοιχο αντικείμενο υψηλού επιπέδου καταρτισμένο πολιτικό προσωπικό. Η διατήρηση αυτής της κατάστασης δημιουργεί ένα αντικίνητρο καθότι ο υπάλληλος του συγκεκριμένου τμήματος εκ των προτέρων γνωρίζει ότι στο αντικείμενό του δεν πρόκειται ποτέ να γίνει προϊστάμενος και να ανελιχθεί ιεραρχικά. Παραδείγματα τέτοια υπάρχουν πολλά, σε όλες τις Διευθύνσεις τα οποία βεβαίως μπορούν να διαβαστούν και αντιστρόφως.  Πρέπει επίσης να ληφθεί πολύ σοβαρά η παράμετρος ότι στις θέσεις ευθύνης του στρατιωτικού προσωπικού γίνονται πολύ συχνές αλλαγές και «χάνεται» η συνέχεια στα Τμήματα ή στις Διευθύνσεις       

 Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται επίσης και στο πρόσωπο του Διοικητή. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, χρέη διοικητή μπορεί να αναλάβει μόνο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας. Λόγω της απουσίας ανώτατων αξιωματικών με ειδικότητα μετεωρολόγου, τα τελευταία χρόνια τοποθετούντο Διοικητές ιπτάμενοι αξιωματικοί της Αεροπορίας, οι οποίοι παρότι είχαν καλές Διοικητικές ικανότητες δεν διέθεταν  την εξειδικευμένη γνώση για την παρακολούθηση των μοντέρνων μετεωρολογικών εξελίξεων. Σήμερα το πρόβλημα αυτό έχει μειωθεί ,  όμως σε γενικές γραμμές ο ορισμός του Διοικητή (αλλά και του Υποδιοικητή) της ΕΜΥ δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στις παρούσες επιλογές,  αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις πρόσφατες καλές Διοικητικές Επιλογές μέσω Μητρώου Στελεχών και να υπάρχει δυνατότητα προέλευσης και από άλλες πηγές, όπως π.χ. τα στελέχη της Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Κοινότητος και προσωπικότητες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους.

2.  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΜΥ

α)  Σύντομο ιστορικό : Αφού αναγνώσουμε τον σύνδεσμο με τίτλο (  ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΜΥ 1931 ) θα παρατηρήσουμε  ότι η ΕΜΥ αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσία,   με άμεση υπαγωγή στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης ( το στρατιωτικό της προσωπικό ήταν αποσπασμένο στην ΕΜΥ –Άρθρο 7 ) και διοικείτο από Διυπουργικό Συμβούλιο (άρθρο 3). Στην Κεντρική της υπηρεσία η Στρατιωτική Μετεωρολογία αποτελούσε ξεχωριστό και μοναδικό τμήμα ( Άρθρο 5 4δ’) . Η μοναδική χρονική περίοδος που καταργήθηκε η αυτοτέλεια της ΕΜΥ, ήταν επί χούντας, όταν υπήχθη υπό το Αρχηγείο Αεροπορίας με βάση το ΝΔ 367/1974. Μετά την αποκατάσταση του Κοινοβουλευτισμού, ο νομοθέτης με τον Ν 660/1977 προσέδωσε στην ΕΜΥ και πάλι αυτοτέλεια έναντι των λοιπών Οργανικών μονάδων του ΓΕΑ (υπάρχει σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στις 8-7-1993 με εισηγητή τον κ. Δελαπόρτα). Μετά την ψήφιση του Ν.2292/1995 η ΕΜΥ εξακολούθησε να υπάγεται απευθείας στον ΥΕΘΑ ως αυτοτελής υπηρεσία, αλλά με την «διοικητική ευθύνη και μέριμνα του ΓΕΑ» (Άρθρο 25 του Ν.2292/95).  Με βάση τον νόμο αυτόν ψηφίστηκε αργότερα το ΠΔ 161/97 το οποίο ανέφερε μόνο αριθμό ατόμων πολιτικού προσωπικού, ενώ το στρατιωτικό προσωπικό αορίστως το ενέτασσε στην ΕΜΥ, παρότι ουσιαστικά ανήκε στην Π.Α. Παρέπεμπε για τον αριθμό στους μελλοντικούς Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (Π.Ο.Υ.) που ψηφίστηκαν αργότερα το 2001   Ακολούθως ψηφίστηκε το ΠΔ 290/2002 (ο Οργανισμός του ΥΠΕΘΑ ) το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε για την ΕΜΥ, για τις μετεωρολογικές ειδικότητες.

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με τις βασικές Μετεωρολογικές ειδικότητες της παρούσας δύναμης καθώς και  αυτής που προέβλεπαν τα δύο ΠΔ (το ένα της ΕΜΥ και το άλλο του ΥΠΕΘΑ) ενώ στην τελευταία στήλη ακολουθούν οι πρόσφατες προτάσεις από την ΕΜΥ θέσεις για στελέχωση των Διευθύνσεών της με Πολιτικό Προσωπικό.

  ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΣΥΝΟΛΟ ΠΔ 161/97 ΠΔ290/02 Από την ΕΜΥ (18/11/16)
ΠΕ ΜΕΤ ( 41 ΜΥ+8 ΙΔΑΧ) 50 60 150 90
ΤΕ ΜΕΤ 9 30 80 50
ΔΕ ΜΕΤ 32 200 200 100

Η αύξηση του αριθμού των ΤΕ προκύπτει από τις δεσμεύσεις της χώρας μας προς τον ICAO EUROCONTROL-EASA για στελέχωση των Πολιτικών Αεροδρομίων με προσωπικό κατηγορίας Β Τάξεως, ενώ ο αριθμός των ΠΕ Μετεωρολόγων προκύπτει από τις αυξημένες Επιχειρησιακές δραστηριότητες του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου. Παρακάτω θα αναπτύξουμε γιατί είναι αναγκαία η διατήρηση όλων των κλάδων του προσωπικού και ειδικά του ΚΛ ΔΕ Μετεωρολόγων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Στο Νέο ΠΔ είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί εάν το στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ θεωρείται αποσπασμένο στην ΕΜΥ (όπως ανέφερε ο ιδρυτικός της Νόμος, ή όχι). Για το θέμα αυτό είναι απαραίτητη εκ νέου η σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , διότι άλλως τίθεται το θέμα αλλαγής σημαντικής παραμέτρου του Ιδρυτικού Νόμου της ΕΜΥ που μας παραπέμπει σε «κακές πρακτικές». Επισημαίνεται στον αντίποδα ως καλή πρακτική αυτή που ακολουθήθηκε πρόσφατα στο άρθρο 42 του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1/2017 ΦΕΚ 2/Α/18-1-2017 )  όπου αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός του προσωπικού.

3. ΟΙ ΔΕ-ΜΕΤ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ

       Α) ΟΙ ΔΕ ΜΕΤ  :  Οι Μετεωρολόγοι Παρατηρητές (κλάδου ΔΕ-ΜΕΤ), διατηρήθηκαν μέχρι τις μέρες μας διότι παρά τις μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις και την ύπαρξη Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν καλύπτονται ακόμη από τα σύγχρονα όργανα. Οι υπάλληλοι αυτοί είναι κατά κανόνα απόφοιτοι Λυκείου και εκπαιδεύονται για 6 μήνες στην Μετεωρολογική Σχολή της ΕΜΥ. Η χρησιμότητά τους είναι απαραίτητη μέχρι τις μέρες μας,  καθότι ενδεικτικά αναφέρεται ότι,  στα Ελληνικά Αεροδρόμια, δεν υπάρχουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ορατόμετρα (τα συστήματα που μετρούν την οριζόντια ορατότητα διαδρόμου-RVR). Συνεπώς οι μετρήσεις εξακολουθούν να γίνονται από τους έμπειρους , πρακτικούς και πολύ χρήσιμους Μετεωρολόγους Παρατηρητές,  οι οποίοι συμβάλουν στην Ασφάλεια των Πτήσεων.  Επίσης στη χώρα μας απουσιάζουν τα όργανα μέτρησης του ύψους βάσης των νεφών (σύγχρονα Lasers) , ενώ όπου υπάρχουν (?) νεφοσκόπια πλέγματος ή νεφοσκόπια καθρέπτη είναι απαραίτητη η παρουσία Μετεωρολόγου Παρατηρητή. Εξ ίσου χρήσιμος είναι ένας Μετεωρολόγος Παρατηρητής  που τον χειμώνα κάνει ειδικές μετρήσεις για τις παραμέτρους χιονιού (χρήση χιονοτράπεζας κτλ).

     Β) ΟΙ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΟΙ : Οι επιμίσθιοι Μετεωρολόγοι Παρατηρητές είναι Μετεωρολόγοι που η ειδικότητά τους προβλέπεται στο άρθρο 40 του ΠΔ 161/97 (υπάρχει ήδη πρόβλεψη για 80 επιμίσθιους παρατηρητές)  οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό την έννοια της μισθώσεως έργου και ΔΕΝ έχουν υπαλληλική ιδιότητα.  Ο κλάδος αυτός δεν στηρίχτηκε, διότι προκρίθηκαν προσλήψεις μονίμων ή σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν αποφάσεις μόνο των Διοικητών για «αναστολή λειτουργίας των Σταθμών» που  υπηρετούσαν επιμίσθιοι . 

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΜΙΣΘΙΟΙ  :  Σε περιοχές όπου η ΕΜΥ έχει  σήμερα εγκαταστήσει αυτόματους ΜΣ ή ακόμη και συμβατικούς, κάποιοι άνθρωποι ή ακόμη και δημόσιοι λειτουργοί μπορούν να εκτελούν τις βασικές εργασίες ενός Κλιματολογικού ή Μετεωρολογικού Σταθμού μετά από σχετική εκπαίδευση στην ΕΜΥ.   Πάρτε για παράδειγμα τον δάσκαλο ενός ακριτικού νησιού ή ακόμη και τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ενός Γυμνασίου. Πόσο υπερήφανα θα είναι τα παιδιά του Δημοτικού ή του Γυμνασίου , οι δάσκαλοι αλλά και οι κάτοικοι, όταν γνωρίζουν ότι ο «δικός» τους σταθμός αλλά και οι ίδιοι συμβάλουν με τις μετρήσεις τους στο έργο της ΕΜΥ μέσω του Εθνικού Δικτύου!  Ο αυτόματος Μετεωρολογικός Σταθμός θα μπορεί να «υιοθετείται» από το Σχολείο ή την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια τον Δήμο την Πυροσβεστική Υπηρεσία κτλ.  Η καλή αυτή πρακτική αυτή ακολουθείται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αλλά και ξένες Μετεωρολογικές Υπηρεσίες  Οι συνεργάτες του ΕΑΑ είναι όλοι εθελοντές.  

           Με την διατήρηση ή ακόμη την αύξηση του αριθμού των επιμισθίων η τοπική κοινωνία, και ο κάθε ακρίτας πολίτης θα αισθανθεί ότι η ΕΜΥ και κατ’ επέκταση το κράτος τον «υπολογίζει» και τον στηρίζει. Δεν είναι η Μετεωρολογία μόνο «υψηλή επιστήμη» όπως αναφέρω και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο FB , αλλά είναι και η διεισδυτικότητα της υπηρεσίας και ο κοινωνικός της προσανατολισμός.  Χαρακτηριστικό σημερινό παράδειγμα μπορούμε να φέρουμε λ.χ. από τον αυτόματο Σταθμό στο Ορμένιο, όπου εκεί θα μπορεί στο μέλλον κάποιος δάσκαλος ή υπάλληλος της ΤΑ, μετά από βασική εκπαίδευση, να εκτελεί και κλιματικές μετρήσεις πέραν των μετεωρολογικών που έτσι κι αλλιώς δίνει ο αυτόματος σταθμός.  Η πρακτική αυτή ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να προχωρήσει με συνεργασίες μέσω υπόλοιπων Δημοσίων Υπηρεσιών όπως η Πυροσβεστική , η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

      Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Κύπρο πολλοί Μετεωρολογικοί σταθμοί βρίσκονται κοντά σε Πυροσβεστικούς σταθμούς όπου το προσωπικό της κάθε μονάδας της Πυροσβεστικής εκτός από τις μετρήσεις που κάνει, είναι υπεύθυνο και για την φύλαξη των σταθμών. Το τηλεμετρικό δίκτυο ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποτελείται συνολικά από 27 σταθμούς μέτρησης:, 24 σταθμούς που καταγράφουν το ρυθμό δόσης της ολικής γ-ακτινοβολίας στον αέρα . Κάποιοι εκπαιδευμένοι άνθρωποι θα πρέπει τουλάχιστον να προσέχουν αυτό το δίκτυο.  Aντίστοιχες συνεργασίες και υποστήριξη του δικτύου θα μπορούσε να γίνει και με συνεργασίες μέσω των ιδιωτικών φορέων  (π.χ. με τους παραχωρησιούχους των μεγάλων Οδικών Αξόνων της χώρας, με τους φορείς Διαχείρισης των Χιονοδρομικών Κέντρων κτλ).

                  Μια μεγάλη παράμετρος για την διατήρηση αυτής της κατηγορίας, είναι ότι ο κάθε επιμίσθιος θα μπορεί να παρέχει τουλάχιστον την πρώτου βαθμού συντήρηση  και μερικώς την φύλαξη του σταθμού. Η πρόταση μου για την διατήρηση των επιμισθίων παρατηρητών πρέπει να αναφερθεί οπωσδήποτε μέσα στο ΝΕΟ ΠΔ και να υπάρχει δυνατότητα της αύξησης του αριθμού  αυτού , ακόμη και με ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  Έχω ιδία αντίληψη το θέματος , διότι από το 2008 μετέχω και έχω στηρίξει τις προσπάθειες  μεγάλου αριθμού ερασιτεχνών μετεωρολόγων.

            Υπολογίσιμο στοιχείο είναι, ότι οι επιμίσθιοι μετεωρολόγοι ΔΕΝ έχουν υπαλληλική σχέση με την ΕΜΥ και δεν επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό.  Αν θεωρήσουμε ότι το επιμίσθιο είναι λ.χ. 150 ευρώ το μήνα,  τότε τον χρόνο ο κάθε παρατηρητής θα κοστίζει 1800 ευρώ. Αν έχω 50 τέτοιους συνεργάτες θα πρέπει να ξοδεύω ως υπηρεσία περίπου 90.000 ευρώ . Αυτά τα χρήματα με τα σημερινά δεδομένα τα δίνω για 7 με 8 μόνιμους υπαλλήλους (!) . Η πρότασή μου μας «συμφέρει» όμως πολύ περισσότερο για Εθνικούς παρά για Οικονομικούς λόγους . Αν πάρουμε ως συνεργάτες ανθρώπους μέσα από τις τοπικές και ακριτικές κοινωνίες,  ντόπιους ανθρώπους, από τον ψαρά,  τον αγρότη , τον παππά , θα τους περάσουμε κάνουμε κοινωνούς της ΝΕΑΣ κουλτούρας που θέλει να περάσει η ΕΜΥ στο νέο της ΠΔ. Μάλιστα για να τονωθεί το ενδιαφέρον τω πολιτών θα μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη και θεσμοθέτηση βραβείων , κτλ) Στην «πρόσκληση ενδιαφέροντος» των μελλοντικών επιμισθίων φυσικά δεν θα μπορούν να λείψουν οι ήδη εκπαιδευμένοι οπλίτες , οι οποίοι άσκησαν πάνω από 9 μήνες την ειδικότητα του παρατηρητή στην ΠΑ.

Η Πολιτεία στις δύσκολες μέρες μας θα πρέπει να αποδείξει εμπράκτως ότι η ΕΜΥ είναι μια πραγματικά Εθνική Υπηρεσία και ότι δίνει τις ίδιες ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλους τους πολίτες .  Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας, στο υψηλής στάθμης προσωπικό δεν θα πρέπει να δημιουργούν περιορισμούς, διότι αλλιώς θα μπορούσε να ετεροκαθοριστεί η ΕΜΥ ως μία Μετεωρολογική Υπηρεσία Αεροπορίας (όπως συμβαίνει στη γειτονική Ιταλία με την Servizio Meteorologico Aeronautica Militare , Meteo-AΜ).

ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  : Διατυπώνεται η άποψη ότι μέσα στο ΝΕΟ ΠΔ για την ΕΜΥ θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη πρόβλεψη και να αναφέρεται  ότι οι Μετεωρολόγοι στις ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι απαραίτητο να «ανήκουν» μόνο στην ΠΑ όπως μέχρι σήμερα , αλλά να μπορούν να είναι στελέχη από το ΠΝ τον ΣΞ , την Πυροσβεστική και την Ελληνική Αστυνομία   Ουσιαστικά προτείνεται στο ΝΕΟ ΠΔ να υπάρχει πρόβλεψη ή ακόμη και άμεσα η δημιουργία μιας Geo-Metoc Υπηρεσίας Ενόπλων Δυνάμεων, όπως είχε διατυπωθεί στις συζητήσεις που «πάγωσαν» το 2015 (Δομή όπως αυτής της BGIS) . Τα στελέχη αυτά θα μπορούν να αποδώσουν σημαντικά στον χώρο της Πολιτικής Προστασίας αλλά και στα Επιχειρησιακά κέντρα των Ενόπλων δυνάμεων και των λοιπών σωμάτων.  

Συνοπτικά προτείνεται να υπάρχουν οι κάτωθι κατηγορίες προσωπικού της ΕΜΥ 

α. Μόνιμο πολιτικό προσωπικόβ. Ειδικό επιστημονικό, καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό  γ. Εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, αξιωματικοί  του Πυροσβεστικού Σώματος και αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. δ. Επιμίσθιοι παρατηρητές  οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες υπό την έννοια της μισθώσεως έργου και ΔΕΝ θα έχουν υπαλληλική ιδιότητα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  : Για την αναβάθμιση του συνόλου του μονίμου προσωπικού της ΕΜΥ αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρει , προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης  ακόμη και ΤΕ ή ΔΕ μετεωρολόγων , από πτυχιούχους θετικών σπουδών ή αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών Μετεωρολογίας, οι  οποίοι θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον κλάδο για τον οποίο προσλήφθηκαν  και αργότερα θα μπορούν να εξελίσσονται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Με αυτόν το τρόπο η Πολιτεία δίνει προοπτικές αξιοποίησης των πλέον των 2500 μεταπτυχιακών Μετεωρολόγων, έστω και σε κλάδους με λιγότερες απαιτήσεις.

4.  «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Μέχρι σήμερα κυριότερη υπηρεσία της ΕΜΥ είναι αυτή του Παρόχου Αεροναυτικών Υπηρεσιών που αποφέρει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο περί τα 7 εκατομμύρια  € , η οποία ΠΡΕΠΕΙ να διατηρηθεί να αναπτυχθεί καθότι μπορεί να αποφέρει περισσότερα έσοδα .Η στόχευσή μας θα πρέπει να αφορά  την διατήρηση της ΕΜΥ ως αποκλειστικού Παρόχου Αεροναυτικών Υπηρεσιών . Αυτό αναφέρεται διότι το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο για την παροχή αεροναυτικών υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας , ο κίνδυνος απώλειας της αποκλειστικής παροχής μετεωρολογικής υποστήριξης από την ΕΜΥ, είναι υπαρκτός καθώς ήδη έχει ψηφιστεί ο Νόμος 3844 / 3 Μαΐου 2010 που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας άλλων παρόχων πέραν του Δημόσιου Τομέα. Μία τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε αυτόματα και την απώλεια των εσόδων από τον EUROCONTROL Με δεδομένα τα επιχειρησιακά προβλήματα που η Υπηρεσία μας αντιμετωπίζει ως Αποκλειστικός Πάροχος,  αλλά και το ότι μέχρι σήμερα δεν εισπράττει από τον EUROCONTROL το ποσό που της αναλογεί για τις υπηρεσίες που παρέχει, η ΕΜΥ δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ικανοποιήσει τις  απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1035/2011 με ορατό τον κίνδυνο απώλειας της αποκλειστικότητας του Παρόχου. αλλά και των εσόδων που αυτός επιφέρει.

          Με βάση τα ανωτέρω επιβάλλεται η διάθεση στην ΕΜΥ (στο προσωπικό και στις υποδομές της ) των χρημάτων που λαμβάνει η χώρα μας σε ετήσια βάση για την μετεωρολογική εξυπηρέτηση της Αεροναυτιλίας από τον EUROCONTROL, για την κάλυψη των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις της ΕΜΥ ως Αποκλειστικού Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας – ΜΕΤ Σημειώνεται ότι με τον νέο νόμο για την Ελληνική Αεροναυτιλία ( δημιουργία ΥΠΑ –ΑΠΑ Νόμος 4427/2016 – ΦΕΚ 188/Α/8-10-2016) δίνεται η δυνατότητα μόνο σε αυτές τις υποδομές να απορροφούν το 80 και 20% αντίστοιχα του ποσού που προέρχεται από την Eurocontrol.  Με αυτόν τον τρόπο η ΕΜΥ τίθεται έμμεσα εκτός «παιχνιδιού» καταδικασμένη σε οικονομική ασφυξία δεδομένου ότι έχει να καλύψει έξοδα περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τις εισφορές της στους διεθνείς Οργανισμούς που από το 2019 θα αγγίξουν το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Οι μεταβατικές ρυθμίσεις και οι εξουσιοδοτήσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 66 και 65 του ανωτέρω Νόμου πρέπει απαραίτητα να διασφαλίζουν τα έσοδα της ΕΜΥ.

ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

              α)     Δημιουργία αυτόνομης Οικονομικής Διεύθυνσης με όλα τα προβλεπόμενα τμήματα , Λογιστικού, Προϋπολογισμού κλπ. προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών και Υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Οργανισμών (ECOMET, EASA,Eurocontrol   τηρώντας την αρχή περί ανταγωνισμού της Ε.Ε.  Η παραπάνω δραστηριότητα ΔΕΣΜΕΥΕΙ την ΕΜΥ ώστε να διατηρήσει απαραίτητα τουλάχιστον ένα Τμήμα Οικονομικού ενδιαφέροντος , το οποίο θα συνεργάζεται –και ΔΕΝ θα ανήκει- στον πυρήνα ( Core) της υπηρεσίας. Οικονομικό «Πυρήνα» της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΜΥ.

β)  H  δημιουργία ΝΕΟΥ Ειδικού Λογαριασμού μόνο για την ΕΜΥ.  Αυτός ο λογαριασμός μπορεί να γίνει άμεσα , διότι δεν θα είναι Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας όπως είναι ο υπάρχων του ΥΠΕΘΑ , αλλά θα είναι ένας Ειδικός Λογαριασμός Εσόδων από Υπηρεσίες -που επιτρέπεται- και ανήκει στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 του ΝΟΜΟΥ 3697/2008 – ΦΕΚ 3697/Α’/25.9.2008, ακολουθώντας αναλόγως και το σκεπτικό δημιουργίας ΕΛ άλλων υπηρεσιών.

5.  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Στα πλαίσια του Ν3882/2010 (Οδηγία Inspire) θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ευέλικτη Εθνική Επιτροπή Δικτύων Μετεωρολογικών Μετρήσεων ( κατ’ αντιστοιχία του Συμβουλίου του Άρθρου 8 του Ν.3639/2008)   η οποία  θα έχει ως μέλη τον  εκάστοτε Διοικητή της ΕΜΥ καθώς και εκπροσώπους από την ΓΓΠΠ, Ερευνητικά Κέντρα (Αστεροσκοπείο, ΕΛΚΕΘΕ), Υπουργείο Γεωργίας , Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος.  Οι υπεύθυνοι καθενός Κρατικού Φορέα θα ενημερώνονται αρχικά και αργότερα θα αποφασίζουν ή όχι για την κατάργηση ή την δημιουργία νέων σταθμών. Δεν θα έχει ο καθένας φορέας και «δικό του » δίκτυο όπως γίνεται τώρα και κατασπαταλώνται πολλά χρήματα από το Δημόσιο. Επιβάλλεται στο ΝΕΟ ΠΔ να υπάρχει η αναφορά για σχεδιασμό νέου Εθνικού Δικτύου Μετρήσεων.  

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν στοιχεία που θα συμβάλουν σε μια σύγχρονη δόμηση του Νέου Κανονισμού και Οργανισμού της ΕΜΥ προσαρμοσμένου στις παρούσες αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες μιας σύγχρονης Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *